UCHWAŁA NR VIII/113/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

z dnia 5 grudnia 2003r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkac i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002r. Dz.U. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 1039, Dz. U. Nr 188, poz. 1840) uchwala się, co następuje:

§1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Sztabin:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 400zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 800zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1000zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku / w złotych /

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

600

660

13

14

660

710

14

15

710

760

15

760

1.252

Trzy osie

12

17

760

810

17

19

810

860

19

21

860

910

21

23

910

1.014

23

25

1.014

1.577

25

1.014

1.577

Cztery osie i więcej

12

25

810

860

25

27

860

1.042

27

29

1.042

1.654

29

31

1.654

2.452,80

31

1.654

2.452,80

 

 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1000zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1100zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1200zł .

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów Ciągnik siodłowy+ naczepa Ciągnik balastowy +przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

600

650

18

25

660

700

25

31

710

920

31

1.412,33

1.937,76

Trzy osie

12

40

1.246,03

1.722,97

40

1.722,97

2.548,65

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 500 zł.

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

250

300

18

25

310

360

25

360

562

Dwie osie

12

28

360

400

28

33

850

1.150

33

38

1.150

1.292

38

1.150

1.700

Trzy osie

12

38

677

943

38

943

1.281

7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc – 800zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1300zł,

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości:

a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1:

- lit. a) – 350zł,

- lit. b) – 750zł,

- lit. c) – 950zł,

b) dla środków transportowych , o których mowa w ust. 1 pkt. 3:

- lit. a) – 950zł,

- lit. b) – 1050zł,

- lit. c) – 1150zł,

c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 – 450zł,

d) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 7:

- lit. a) – 750zł,

- lit. b) – 1250zł,

§2. Traci moc Uchwała Nr III/36/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 16, poz. 431 z dnia 12 lutego 2003r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-17

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-22

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-17