UCHWAŁA NR XII/134/04

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 19 kwietnia 2004 roku

 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu gminy na prowadzenie działalności pożytku publicznego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zadania.

     Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004r .Nr 19, poz.177) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku zwane dalej ,,Podmiotami” mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.z 2003 r. Nr 96, poz. 873) zwanej dalej ,,Ustawą” związane z realizacją zadań własnych gminy, a w szczególności w zakresie:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) ochrony zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu, pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom społecznym;
3) kultury i sztuki, ochrony zabytków, kultywowania tradycji lokalnej;
4) kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji;
5) promocji gminy, rozwoju lokalnego i regionalnego;
6) ochrony środowiska;
7) bezpieczeństwa i ładu społecznego.

§ 2. Środki finansowe z budżetu gminy mogą być przyznawane w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji zadań przy czym zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje w trybie określonym w Ustawie, jeżeli dotyczą one zadań w niej określonych, jak też w trybie określonym w niniejszej uchwale.

§ 3. 1.Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

2. Podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych. Rozpatrzenie oferty i podjęcie decyzji następuje w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy.

§ 4. Podmioty ubiegające się o dotacje zobowiązane są do złożenia oferty zawierającej dane określone w art. 14 Ustawy. Wzór oferty określa rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

§ 5. Oferty winny być złożone w siedzibie Urzędu Gminy w Sztabinie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym zadanie będzie realizowane. W przypadku zadania, którego termin realizacji przypada w II półroczu do 30 stycznia roku budżetowego, a w wyjątkowych sytuacjach w trakcie roku bieżącego z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 6. Oferty podlegają analizie przez pracowników Urzędu Gminy w Sztabinie zgodnie z zakresem merytorycznym powierzonych im obowiązków. Powyższe oferty rozpatrywane są zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy.

§ 7. Wyboru Podmiotów do wykonania określonych zadań i przyznania dotacji dokonuje Wójt Gminy do wysokości środków ustalonych na ten cel przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

§ 8. Zobowiązanie gminy do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji oraz jednoczesne przyjęcie przez Podmioty zlecenia realizacji zadania publicznego określa umowa, której wzór zawiera rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

§ 9. 1. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie Rady Gminy na zasadach i w terminach przewidzianych do rozpatrzenia sprawozdania z realizacji budżetu w zakresie:

1) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków otrzymanych z budżetu gminy;
2) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana.
2. Kontrolę bieżącą sprawować będą pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z zakresem powierzonych im obowiązków.

§ 10. Stwierdzenie niezgodnego z umową wykorzystania dotacji skutkować będzie utratą przez Podmiot prawa do ubiegania się o dotację z budżetu gminy przez najbliższe trzy lata.

§ 11. Podjęcie działań, o których mowa w § 9 może nastąpić po przeprowadzeniu kontroli w trybie określonym w art. 31 i art. 32 Ustawy.

§ 12. Podmioty, którym udzielono dotacji, zobowiązane są do złożenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta, sprawozdania końcowego lub na żądanie Wójta Gminy sprawozdania częściowego w trakcie realizacji zadania wg zworu określonego w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891). Udzielający dotacji może żądać dostarczenia przez podmiot dowodów księgowych potwierdzających dane zawarte w sprawozdaniu.

§ 13. 1.Wójt przedkłada Radzie Gminy, łącznie ze sprawodaniem z wykonania budżetu za dany rok, szczegółową informację dotyczącą udzielonych dotacji i ich rozliczenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1podaje się do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia następnego roku, na tablicy informacyjnej w siedzibieUrzędu Gminy Sztabin.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XV/114/2000 Rady Gminy  Sztabin z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-04-23

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-23

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-04-23