Uchwała Nr XIV/146/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 24 września 2004r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie zmiany nazw miejscowości na terenie Gminy Sztabin.

    Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003r, Nr 166, poz. 1612) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami wsi: Jasionowa k/Krasnegoboru, Jasionowa, Jastrzębnej Drugiej i Jastrzębnej Pierwszej w sprawie zmiany urzędowych nazw tych miejscowości.

§ 2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1,  przeprowadzić w terminie miesiąca od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Konsultacje przeprowadzić na Zebraniach Wiejskich, zwołanych przez Wójta, w  trybie przewidzianym statutami  sołectw obejmujących miejscowości wymienione w § 1 uchwały.

§ 4. Do konsultacji uprawnieni są obywatele zamieszkali w miejscowościach objętych konsultacją, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

§ 5. Konsultacja polegać będzie na zajęciu  przez uprawnionych, w drodze jawnego głosowania, stanowiska "za",  "przeciw" i "wstrzymuję się" dla zaproponowanej, nazwy miejscowości. Każdemu z uprawnionych przysługuje jeden głos.

§ 6. Z przebiegu Zebrania sporządzić protokół  zawierający, co najmniej;

1) termin przeprowadzenia konsultacji;

2) ogólną liczbę uprawnionych do udziału w konsultacji;

3) liczbę mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach;

4) procentowo obliczoną frekwencję;

5) liczbę osób opowiadających się "za", "przeciw", "wstrzymuje się" w kwestiach poszczególnych rozwiązań poddanych konsultacji .

 

§ 7. 1. Protokół po podpisaniu  przez  prowadzącego Zebranie oraz dołączeniu listy mieszkańców obecnych na Zebraniu, z podaniem imienia i nazwiska, podpisaną przez uczestnika Zebrania, przekazać Wójtowi.

       2. Obsługę  Zebrania zapewni Wójt.

§ 8. 1. Konsultacje  uważa się za odbyte w wyznaczonym pierwszym terminie jeśli w Zebraniu weźmie udział co najmniej 20 %  mieszkańców.

       2. W razie przybycia na Zebranie mniejszej liczby mieszkańców niż określona wyżej należy przeprowadzić Zebranie w drugim terminie. Zebranie w drugim terminie zwołuje się po trzydziestu minutach od terminu zwołania pierwszsego zebrania. Konsultacje będą ważne niezależnie od liczby osób uprawnionych biorących udział w  Zebraniu odbytym w drugim terminie.

§ 9. Tracą moc  uchwała Nr XXIII/178/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 marca 2001r w sprawie ustalenia formy przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji nazw przysiółków lub części miejscowości na terenie Gminy Sztabin, uchwała Nr X/123/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie wystapienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-10-01

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-10-01

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-10-01