Uchwała Nr XXII/193/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002r., Nr 156, poz. 1300; Dz. U. z 2001r., Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2000r., Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

-         zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę         141.480 zł

-         zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę         88.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę   151.141 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę   204.621 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany kwot dotacji dla innych podmiotów realizujących zadania w zakresie oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem                     12.834.581 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem                     12.517.942 zł;

3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 316.639 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

4) wolne środki w wysokości 174.208 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-12-06

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-12-06

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-12-06