UCHWAŁA NR XI/129/04

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

z 27 lutego 2004r.

 

 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sztabin

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) uchwala się, co nastepuje:

 

§1. Z dniem 08 marca 2004 roku powołuje się Panią Agnieszkę Truszkowską na stanowisko Skarbnika Gminy Sztabin.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-03-09

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-31

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-03-09