Uchwała Nr XIV/145/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 24 września 2004r.

w sprawie programu  współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004.

     Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004r.; Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr XIV/145/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 24 września 2004r.

 

Program współpracy  Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004.

 

§ 1.  W sferze nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji:

          1.    podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację konkursów, wystaw i imprez nawiązujących do tradycji narodowej;

          2.   wspieranie  twórczości artystycznej oraz działań i inicjatyw w zakresie kultury i sztuki informacyjnie i poprzez promocję,

3.    prowadzenie zajęć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia;

          4.   działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży;

          5.   organizacja zajęć pozaszkolnych i  pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży.

§ 2.  W sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

           1.   działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną poprzez organizację rajdów;

           2.   organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych;

           3.   popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;

           4.   organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

§ 3.  W sferze dotyczącej ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej:

             1.   realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w szczególności związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych;

             2.   realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

             3.   realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

             4.   realizacja programów oopiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.

§ 4.  W sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości podejmowane będą działania związane z  organizacją spotkań szkoleniowo- informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii Europejskiej.

§ 5.  W sferze dotyczącej bezpieczeństwa publicznego, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, ratownictwa i ochrony ludności:

             1.   ochrona przeciwpożarowa ludzi i mienia;

             2.   organizowanie zawodów i imprez o tematyce związanej z bezpieczeństwem publicznym;

             3.   zapewnienienie bezpieczeństwa podczas gminnych imprez  kulturalno-sportowo-oświatowych, uroczystości narodowych i kościelnych.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-10-01

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-10-01

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-10-01