Uchwała Nr XVI/156/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztabin

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568; z 2004r. Nr. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztabin “, zwanej dalej Studium, składające się z:

           Załącznik Nr 1 - tekst Studium

           Załącznik Nr 2 – Rysunek Studium – uwarunkowania

           Załącznik Nr 3 - Rysunek Studium – kierunki

§ 2. Stwierdza, że nie wniesiono uwag do projektu Studium.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07