UCHWAŁA NR VI/102/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

29 lipca 2003 r.

 

w sprawie pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii.

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (t. j. Dz. U z 2000r Nr 71, poz. 838 , Nr 86, poz. 958 , Nr 12, poz. 136, z 2001r Nr 125, poz.1371, z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 41,poz.365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz.676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz.984, Nr 216,poz. 1826, z 2003r Nr 80, poz. 721 ) uchwala się, co następuje:

§1. Pozbawia się odcinka drogi nr 102933B Podcisówek – Balinka od km 0 do km 2,2 zlokalizowanego na działce nr 387, oznaczonej kolorem czerwonym na szkicu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały , kategorii drogi gminnej .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik

do uchwały Nr VI/102/03

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 lipca 2003

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-11

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-11