Uchwała Nr XXIII/211/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sztabin.

   Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172,poz. 1441)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy na 2006r. Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się plan pracy na 2006r. Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych  Rady Gminy Sztabin, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do

uchwały Nr XXIII/211/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

                                                                                    

                                                                              

Plan

 pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych

Rady Gminy Sztabin na rok 2006

 

STYCZEŃ

1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2005r.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy różne.

L U T Y

1. Informacja z realizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy stypendialnej uczniom za rok 2005.

    a) możliwość przyznawania stypendium samorządowego uczniom i studentom wyróżniających się szczególnie w nauce, pochodzących z Gminy Sztabin.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy różne.

M A R Z E C

1. Informacja z realizacji umowy zawartej w 2004r. pomiędzy Gmina Sztabin, a Gospodarstwem Pomocniczym przy WZM i UW Eksploatacja Wodociągów w Białymstoku na eksploatację i utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za 2005 rok

- zyski finansowe dla Urzędu Gminy Sztabin,

- wydatki Urzędu Gminy Sztabin na w/w obiekty,

- wyjazd na obiekty z przedstawicielem Urzędu Gminy Sztabin i dzierżycielem,

- informacja z ilości wyprodukowanej i sprzedanej wody (straty, awarie).

2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy różne.

KWIECIEŃ

1.  Informacja o stanie dróg gminnych.

2. Analiza harmonogramu remontów dróg w 2006r. i planowanych kosztów ich napraw.

3.Opiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy różne.

MAJ

1. Informacja z realizacji planowanych inwestycji gminnych w roku 2006..

2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy różne.

CZERWIEC

1. Informacja w zakresie realizacji uchwały Nr XIX/183/05 z dnia 28.06.05r. w sprawie wykonania planów remontów i modernizacji budynków komunalnych.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy różne.

LIPIEC

1.Informacja o ściągalności podatków i opłat za I półrocze 2006r.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy różne.

SIERPIEŃ

1.  Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.

2.  Opiniowanie projektów uchwał.

3.  Podsumowanie pracy Komisji z całej kadencji 2002-2006.

3.  Sprawy różne.

WRZESIEŃ

1. Informacja w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Sztabin.

2.  Opiniowanie projektów uchwał.

3.  Sprawy różne.

PAŹDZIERNIK

1.      Informacja z realizacji dotacji przydzielonej na 2006r. dla GOK i GBP w Sztabinie.

3.  Opiniowanie projektów uchwał.

4.  Sprawy różne.

LISTOPAD

1.  Opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych na 2007r.

2.  Analiza projektu budżetu gminy na 2007r i wydanie opinii..

2.  Opiniowanie projektów uchwał.

3.  Sprawy różne.

GRUDZIEŃ

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r.

2.  Opiniowanie projektów uchwał.

3.  Sprawy różne.

 

Załącznik Nr 2 do

uchwały Nr XXIII/211/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Rady Gminy na 2006r.

 

STYCZEŃ

1) Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i plan działań w tym zakresie na  

    2006r.

2) Przygotowanie szkół do ferii zimowych.

3) Sprawy różne.

LUTY

1) Ocena realizacji programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2005r.

2) Sprawy różne.

MARZEC

1)  Ocena stanu kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Sztabin.

 2)  Analiza działalności szkół z terenu gminy za I półrocze roku szkolnego 2005/2006.

 4)  Sprawy bieżące.

KWIECIEŃ

1)      Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 2006r.

2)      Ocena działalności OSP na terenie Gminy.

3)      Sprawy bieżące.

MAJ

1)      Ocena ochrony zdrowia na terenie Gminy Sztabin.

2)      Ocena działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3)      Sprawy bieżące.

CZERWIEC

1)      Ocena funkcjonowania instytucji upowszechniania kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki w Sztabinie.

2)      Organizacja wypoczynku letniego przygotowanego przez szkoły i GOK w Sztabinie.

3)      Sprawy bieżące.

LIPIEC

1)       Ocena pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej - dożywienie, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze za I-sze półrocze 2006 roku.

       2)    Sprawy bieżące.

SIERPIEŃ

1)      Analiza wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2006r w Dziale Oświata i wychowanie.

2)      Ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2006/07- wyjazd w teren.

3)   Sprawy różne.

WRZESIEŃ

1)        Zapoznanie się z realizacją skarg i wniosków zgłaszanych do urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

2)        Sprawy różne.

PAŻDIERNIK

1)      Ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

2)      Sprawy bieżące

LISTOPAD

1.      Analiza wykonania zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy w 2006r.

2.      Sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ

1.      Zaopiniowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

2.      Opracowanie planu pracy Komisji na 2007 rok.

3.      Analiza projektu budżetu gminy na 2007 rok

4.      Sprawy różne

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-01-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-01-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-01-04