UCHWAŁA NR XI/127/04

 

Rady Gminy Sztabin

 

z dnia 27 lutego 2004r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148) uchwala się, co następuje:

 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 63.622 zł
 2. w tym:

  dział 758 Różne rozliczenia 63.622 zł

  rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji 63.622zł

  § 2920 subwencje 63.622 zł

   

 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 41.327 zł
  1. w tym:

   dział 758 Różne rozliczenia 41.327 zł

   rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji 41.327 zł

   § 2920 subwencje 41.327 zł

    

  2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 22.295 zł
  3. w tym:

   dział 710 Działalność usługowa 3.000 zł

   rozdz. 71004 Plany zagospod. przestrzennego 3.000 zł

   § 4300 zakup usług pozostałych 3.000 zł

   dział 750 Administracja publiczna 3.000 zł

   rozdz. 75095 Pozostała działalność 3.000 zł

   § 4300 zakup usług pozostałych 3.000 zł

   dział 921 Kultura o ochr.dz. narodowego 16.295 zł

   rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury 12.000 zł

   § 4010 wynagrodzenia osobowe 6.000 zł

   § 4110 składki ZUS 1.000 zł

   § 4210 zakup materiałów 3.500 zł

   § 4300 zakup usług 1.500 zł

   rozdz. 92116 Biblioteki 2.295 zł

   § 4210 zakup materiałów 2.295 zł

   rozdz. 92195 Pozostała działalność 2.000 zł

   § 4210 zakup materiałów 2.000 zł

    

    

  4. Objaśnienia zmian w budżecie stanowi załącznik.
  5.  

    

    

  6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  • plan dochodów ogółem 8.714.995zł
  • plan wydatków ogółem 8.085.195 zł
  • z nadwyżki budżetowej kwotę 629.800 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

   

      6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   

      7.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                               Stanisław Anuszkiewicz

   

   

   

   

   

  Załącznik

  do Uchwały Nr XI/127/04

  Rady Gminy Sztabin

  z dnia 27 lutego 2004.r.

   

  Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

  Do § 1.

  Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 63.622 zł wynika z pisma Ministra Finansów ST3-4820-68/2003 dot. kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym oraz złożonego wniosku do MF za 2003 rok wykazujące skutki tych ulg.

  Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 41.327 zł wynika z obniżenia części subwencji oświatowej na 2004 rok na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-5/2004/257 z dnia 2004-02-16 w stosunku do projektu przesłanego przez Ministerstwo Finansów.

  Do § 3.

  Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 22.295 zł wynika z:

  1. W dziale 710 Działalność usługowa – zwiększenie o 3.000 zł wartości umowy na wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztabin,
  2. W dziale 750 Administracja publiczna – zwiększenie o 3.000 zł wartości umowy na wykonanie Strategii ekorozwoju społeczno-gospodarczego dla Gminy Sztabin na lata 2004-2020,
  3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 12.000 zł z powodu niedoszacowania potrzeb przy sporządzaniu budżetu, dodatkową kwotę 2.295 zł na prace remontowe do przygotowania pracowni internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej, a kwotę 2.000 zł na zwiększony nakład miesięcznika “Nasz Sztabiński Dom” – wydanie specjalne poświęcone 150 rocznicy śmierci Karola Brzostowskiego.

  Po dokonanych zmianach wynik finansowy pozostaje bez zmian t.j. kwotę nadwyżki 629.800 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

   

   

   

  Metryka strony

  Udostępniający: Stefan Korycki

  Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

  Data wytworzenia: 2004-03-04

  Wprowadzający: Wojciech Hryń

  Data wprowadzenia: 2004-03-09

  Modyfikujący: Wojciech Hryń

  Data modyfikacji: 2004-03-31

  Opublikował: Stefan Korycki

  Data publikacji: 2004-03-09