Uchwała Nr XXVI/222/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 kwietnia  2006r.

w sprawie podziału Gminy Sztabin na stałe obwody głosowania.

   Na podstawie art. 30 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,  rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z. 2003r., Nr 159, poz. 1547; z 2004r., Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1760; z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Sztabin na stałe obwody głosowania:

Nr obwodu głosowania

G r a n i c e     o b w o d u

1

Budziski, Cisów, Ewy, Fiedorowizna, Huta, Janówek, Kamień, Karoliny, Kopiec, Krasnoborki, Kunicha, Motułka, Podcisówek, Sosnowo, Sztabin ulice: Akacjowa, Augustowska, Kościuszki, Lipowa, Młodości, Ogrodowa, Piaski, Plac Karola Brzostowskiego, Polna, Rybacka, Spacerowa, Sportowa.

2

Czarniewo, Czarny Las, Dębowo, Jagłowo, Jaminy, Jasionowo Dębowskie, Jaziewo, Kopytkowo, Lipowo, Mogilnice, Polkowo, Wrotki.

3

Balinka, Długie, Hruskie, Jasionowo, Jastrzębna Pierwsza, Jastrzębna Druga, Komaszówka, Krasnybór, Kryłatka, Lebiedzin, Ostrowie, Ściokła, Wolne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/185/05 Rady Gminy Sztabin z dnia  28 czerwca 2005r. w sprawie podziału Gminy Sztabin na stałe obwody głosowania, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 176, poz. 2046.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin i zamieszczona na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-04-27

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-04-27

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-04-27