UCHWAŁA Nr III/32/03

 

 

RADA GMINY W SZTABINIE

 

 

z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy Sztabin.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm .) oraz art.134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) uchwala się , co następuje:

§1

Postanawia się dokonać wyboru Banku Spółdzielczego w Augustowie do obsługi budżetu gminy Sztabin. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi około 4.000 zł , w związku z tym do wyboru banku nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ( art. 6 ust.1 pkt.7).

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-26

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-26