Uchwała Nr XXVIII/230/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 sierpnia 2006r. 

w sprawie zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin na lata 2007-2013.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, z 2006r., Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/142/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin, wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział VII pkt 2 pt. „Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Sztabin na lata 2004-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozdział VII, pkt. 3 pt. „Plan finansowy na lata 2004-2006 i na następne planowane lata” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

  Załącznik  Nr 1

do uchwały Nr XXVIII/230/06

 Rady Gminy Sztabin

 z dnia 31  sierpnia 2006 r.

 

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Sztabin na lata 2007-2013

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.

 

 

Dochody ogółem

 

w tym dotacje na inwestycje

 

16 786 958

 

6 657 000

19 718 364

 

8 617 000

24 389 844

 

12 369 000

21 612 196

 

8 715 000

30 493 205

 

17 105 000

23 615 351

 

9 245 000

 

 

21 780 351

 

8 752 000

2.

Wydatki ogółem

16 618 079

19 549 485

24 220 965

21 443 317

30 324 326

23 446 472

 

21 780 351

- wydatki bieżące

8 282 079

8 827 485

9 051 965

9 328 317

9 724 326

9 943 472

10 112 351

- wydatki inwestycyjne

8 336 000

10 722 000

15 169 000

12 115 000

20 600 000

13 503 000

 

11 668 000

3.

Wynik finansowy

168 879

168 879

168 879

168 879

168 879

168 879

0

4.

Kredyty i pożyczki

227 699

216 638

205 606

194 716

183 797

172 952

0

- spłata rat kredytów

  i pożyczek

168 879

168 879

168 879

168 879

168 879

168 879

 

0

- odsetki

58 820

47 759

36 727

25 837

14 918

4 073

0

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVIII/230/06

Rady Gminy Sztabin

  z dnia 31  sierpnia 2006r. 

PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013

 

 

Lp.

 

Nazwa przedsięwzięcia

 

Lata realizacji

 

Wartość

kosztorysowa

w tys. zł

 

Źródła finansowania

rozpoczęcie

zakończenie

budżet gminy

w tys. zł

środki

UE

w tys. zł

inne

1.

 

Modernizacja dróg gminnych:

a) Jastrzębna -Hruskie

b) Jaminy-Wrotki

c) Ewy-Huta-Motułka

d) Jaminy-Czarniewo

e) Kamień-Krasnoborki

f) Cisów-Długie-Lebiedzin

g) Jastrzębna  Pierwsza- Ostrowie-Jastrzębna Druga

 

2006

2007

2007

2007

2007

2007

2007

 

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

 

2 500

   600

1 000

   800

 400

1000

1000

 

250

  60

100

  80

  40

100

100

 

2250

  540

900

720

360

900

900

 

2.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie 

2007

2008

804

80

724

 

 

3.

Budowa sali gimnastycznej oraz bloku żywieniowo-świetlicowego w Sztabinie

2007

2008

3500

900

2600

 

4.

Modernizacja budynku ZSS w Krasnymborze

2007

2008

800

200

600

 

5.

Modernizacja ulicy Rybackiej

2007

2007

200

40

160

 

6.

Modernizacja ulic we wsiach:

a) Jagłowo

b) Jaminy

c) Krasnybór-Jasionowo

 

2007

2007

2007

 

2007

2007

2008

 

100

100

500

 

10

10

50

 

90

90

450

 

7.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

 

2007

 

2008

 

500

 

50

 

450

 

8.

Modernizacja i wyposażenie obiektów wraz z modernizacją przestrzeni publicznej:

a) Plac K. Brzostowskiego

i Regionalna Izba Ziemi Sztabińskiej

b) Jaminy – remiza, park, parking przy kościele

c) Krasnybór – remiza, park

d) Polkowo- remiza, szkoła

e) Huta – szkoła

f) Jastrzębna Druga - szkoła

 

 

 

 

 

2007

 

 

2007

2007

2007

2008

2008

 

 

 

 

 

2007

 

 

2008

2008

2008

2009

2009

 

 

 

 

 

400

 

 

300

200

300

400

200

 

 

 

 

 

100

 

 

75

50

75

100

75

 

 

 

 

 

300

 

 

225

150

225

300

125

 

9.

Modernizacja dróg gminnych:

a) Janówek-Kopiec

b) Dębowo-Polkowo

c) Kryłatka -Długie-Balinka

d) Jasionowo-Kopytkowo

 

2008

2008

2008

2008

 

2009

2009

2009

2009

 

600

500

800

400

 

60

50

80

40

 

540

450

720

360

 

10.

Budowa boiska sportowego w Sztabinie

2008

2009

1500

375

1125

 

11.

Przebudowa ulic w Sztabinie

2008

2009

1000

100

900

 

12.

Modernizacja ulic we wsiach:

a) Lebiedzin

b) Lipowo

c) Balinka

d) Kopiec

e) Budziski

 

2008

2008

2009

2009

2009

 

2008

2008

2009

2009

2009

 

200

200

350

200

200

 

20

20

35

20

20

 

180

180

315

180

180

 

13.

Wymiana rur azbestowych w wodociągu w Sztabinie

2009

2009

800

80

720

 

14.

Modernizacja dróg gminnych:

a) Lebiedzin-Balinka

b) Jasionowo-   Podcisówek

c) Jaziewo-Mogilnice

 

2009

2009

2009

 

2010

2010

2010

 

200

1000

500

 

20

100

50

 

180

900

450

 

15.

Budowa plaży nad rzeką Biebrzą

2009

2009

500

50

450

 

16.

Budowa 15 zbiorczych oczyszczalni ścieków we wsiach o zwartej zabudowie

2009

2011

30 000

7 500

22 500

 

17.

Modernizacja ulic we wsiach:

a) Ściokła

b) Karoliny

c) Kunicha

d) Jastrzębna Druga

e) Krasnoborki

f) Sosnowo

g) Podcisówek

h) Czarnylas

i) Janówek

 

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

 

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

 

200

300

250

250

250

200

150

200

200

 

20

30

25

25

25

20

15

20

20

 

180

270

225

225

225

180

135

180

180

 

18.

Budowa biogazowni

2011

2013

35 000

8 750

26250

 

Ogółem

91 554

20115

71 439

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-09-06

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-09-06

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-09-06