Uchwała Nr XXV/216/06

 Rady Gminy Sztabin

z dnia 3 marca 2006r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sztabin.

   Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002r., Nr 113, poz. 984, z 2004r., Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005r., Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sztabin, zwany dalej „Regulaminem”, który określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

           ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm./;

           odbiorca usług, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zwane dalej „Przedsiębiorstwem”, właściciel, wodomierz główny, urządzenie pomiarowe - odbiorca usług, w rozumieniu art. 2 pkt. 3, 4, 15, 17 i 19 ustawy;

           umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

           wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody;

           dodatkowy wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej;

           okres rozliczeniowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 1

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne:

           dostarcza wodę i odbiera ścieki w sposób ciągły i niezawodny zapewniając należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, pod odpowiednim ciśnieniem, w ilości określonej w warunkach przyłączenia nieruchomości;

           określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami;

           zapewnia spełnienie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru;

           dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy;

           dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy.

§ 4. Przedsiębiorstwo ma prawo:

           podejmować stosowne działania prawne, w tym odcinać dostawę wody i zamykać przyłącze kanalizacyjne w przypadku, gdy Odbiorca usług nie wykonuje należycie umowy, a w szczególności:

        używa wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z zawartą umową,

        pobiera wodę przed wodomierzem głównym,

        wykorzystuje sieć wodociągową do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem (np. do uziemiania urządzeń elektrycznych),

        podłącza do instalacji wodociągowej - bez zgody Przedsiębiorstwa - instalacje sąsiednich nieruchomości,

        podłącza do instalacji zasilanej z sieci wodociągowej instalacje pobierające wodę z innych źródeł bez zgody Przedsiębiorcy i Inspekcji Sanitarnej,

        łączy instalację wodociągową bezpośrednio ze zbiornikami lub innymi urządzeniami nie wchodzącymi w skład instalacji wodociągowej np. z kotłami parowymi i urządzeniami technologicznymi itp.,

        nie wnosi opłat za świadczone usługi.,

           dokonywać kontroli przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej;

           wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy usług, w celu przeprowadzania kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych na sieci wewnętrznej, dokonywania odczytów wskazań, przeprowadzania badań, pomiarów, przeglądów i napraw urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, którego pracownicy mogą wykonywać ww. czynności, na podstawie pisemnego upoważnienia, które okazują na żądanie Odbiorcy usług.

§ 5. Odbiorca usług korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający jego działalności a w szczególności :

           wykorzystuje pobraną wodę oraz wprowadza ścieki w celach określonych w umowie i  na warunkach przyłączenia nieruchomości;

           użytkuje wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

           użytkuje wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

           informuje Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy;

           zawiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb;

           informuje Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości;

           powiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;

           udostępnia Przedsiębiorstwu miejsce na elewacji, ogrodzeniu nieruchomości lub w innym stałym miejscu celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

§ 6. Odbiorca usług ma prawo:

           do dostawy wody w wystarczającej ilości, odpowiedniej jakości oraz właściwym ciśnieniu wg norm określonych w obowiązujących przepisach i zgodnie z zawartą umową;

           zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonywania usług przez Przedsiębiorstwo oraz wysokości opłat naliczonych za dostawę wody;

           żądać odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę powstałe z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorstwa.

§ 7. Odbiorca usług ma obowiązek:

           wybudować przyłącze wodociągowe oraz podłączyć budynek mieszkalny lub inny obiekt do sieci wodociągowej na podstawie projektu i na warunkach określonych przez Przedsiębiorstwo, przez dowolnego wykonawcę, posiadającego wymagane do tego uprawnienia, za wyjątkiem dokonania wcinki do czynnej sieci wodociągowej dokonywanej wyłącznie przez Przedsiębiorstwo;

           wybudować studzienkę wodomierzową lub przeznaczyć odpowiednie pomieszczenie na zainstalowanie wodomierza głównego oraz utrzymywać to pomieszczenie w należytym stanie i czystości. Pomieszczenie lub studzienka wodomierzowa winny być zabezpieczone przed napływem wody opadowej i gruntowej, możliwością mechanicznego uszkodzenia wodomierza głównego, jego zamarznięciem lub kradzieżą;

           zapewnić pracownikom Przedsiębiorstwa swobodny dostęp do wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, w celu:

        dokonania odczytu,

        kontroli jego funkcjonowania,

        wykonania niezbędnych napraw lub wymiany,

           na własny koszt konserwować i utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym, posiadaną instalację, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Chronić instalację wodociągową oraz studzienkę wraz z wodomierzem przed skutkami niskich temperatur;

           zagospodarowywać teren nad przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu szybkie i bezkolizyjne usunięcie awarii na tym odcinku, wykluczające powstawanie nieuzasadnionych szkód gospodarczych;

           uzgadniać z Przedsiębiorstwem wszelkie zamierzenia przebudowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej jak również inne zamierzenia, w wyniku których może nastąpić zmiana ilości i przeznaczenia wody;

           zabezpieczyć przed ingerencją osób nieuprawnionych miejsce, w którym zainstalowany jest wodomierz główny i urządzenia pomiarowe.

§ 8. 1. Odbiorcy usług zabrania się:

           pobierania wody przed wodomierzem głównym i zmiany jego lokalizacji;

           naruszania plomb na wodomierzu głównym oraz na zaworach przy wodomierzu;

           czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane z gaszeniem pożarów.

2. Odbiorcy usług zabrania się wprowadzania do sieci kanalizacyjnej:

           odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości sieci kanalizacyjnej i przyłączy, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

           odpadów płynnych nie mieszających się z wodą a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, substancji smołowych i ich emulsji, mieszanin cementowych;

           substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu odpowiada temp. poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

           substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

           odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

           nie zdezynfekowanych ścieków z obiektów służby zdrowia, zakładów weterynaryjnych oraz placówek naukowych;

           wód opadowych i drenażowych.

Rozdział 2

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 9. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień Regulaminu.

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek Odbiorcy usług, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone niniejszym Regulaminem oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług a także po okazaniu tytułu prawnego do nieruchomości.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nie uregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 11. 1. Umowa winna zawierać postanowienia wynikające z ustawy oraz z niniejszego Regulaminu.

2. W sytuacji nie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego umowa ogranicza odpowiedzialność i zakres świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo do ostatniego miejsca na sieci będącego w jego eksploatacji.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 12. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, na warunkach określonych w ustawie.

2. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

3. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane określić wymagania techniczne dla włączenia budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

§ 13. 1. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony lub oznaczony.

2. Zmiana umowy następuje w formie aneksu do umowy, na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

§ 14. 1. Strony ustalają w umowie sposób jej rozwiązania.

2. Oświadczenie woli w tym względzie winno być złożone pisemnie w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłane listem poleconym.

3. Odcięcie wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego przez Przedsiębiorstwo w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez Odbiorcę usług, o których mowa w § 4, pkt. 1 lit. a-f Regulaminu, powoduje wygaśnięcie umowy o świadczenie usług. Wznowienie usług wymaga zawarcia nowej umowy i poniesienia kosztów z czynnością tą związanych. W sytuacji natomiast gdy odcięcie wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego następuje z powodu nie wnoszenia opłat za świadczone usługi, spłata zadłużenia pozwoli na wznowienie usług bez konieczności zawierania nowych umów.

§ 15. Po rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

§ 16. 1. W przypadku odcięcia dostaw wody, niezależnie od przyczyn, Przedsiębiorstwo zapewni  zastępczy punkt poboru wody.

2. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Przedsiębiorstwo zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Wójta Gminy oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

§ 17. Dla usług w zakresie odprowadzania wód z wykopów i dostawy wody poprzez zamontowany stojak zawierane są umowy indywidualne.

§ 18. Jeżeli Odbiorca usług nie otrzyma faktury w okresie planowanych rozliczeń zgodnie z zawartą umową, powinien ten fakt zgłosić w Przedsiębiorstwie.

Rozdział 3

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 19. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone z odbiorcami usług zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz przepisach wykonawczych, z uwzględnieniem poniższych uregulowań.

§ 20. 1. Strony określają w umowie okres rozliczeniowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 21. 1. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez Przedsiębiorstwo po dokonaniu odczytów.

2. Odczyty wodomierzy głównych dokonywane będą zgodnie z umową w okresach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych - w zależności od potrzeb.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo wystawiać faktury zaliczkowe na podstawie dotychczasowego zużycia, które zostaną rozliczone w fakturze ostatecznej, po dokonaniu odczytu wskazań wodomierza głównego.

4.  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za wodę i ścieki w terminie określonym w umowie.

Rozdział 4

Warunki przyłączania do sieci oraz sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 22. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza sporządzając protokół odbioru.

§ 23. 1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

           oznaczenie wnioskodawcy;

           określenie:

        rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

        rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości, odprowadzanych ścieków,

        przeznaczenia wody,

           informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

        powierzchnię użytkową i rodzaj lokali /mieszkalne, użytkowe/,

        wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

           proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

           dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;

           mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 24. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

           miejsce i sposób połączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;

           przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których jest zużywana woda i odprowadzane są ścieki;

           wymagania dotyczące:

        miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

        miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

        jakości odprowadzanych ścieków,

        termin ważności warunków przyłączenia.

Rozdział 5

 Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

§ 25. Odbiorcy usług, w tym odbiorcy potencjalni, mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług:

           w Urzędzie Gminy Sztabin, który udostępni, nieodpłatnie, do wglądu:

        studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

        miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

        niniejszy Regulamin,

        warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

           w Przedsiębiorstwie, które udostępni do wglądu:

        niniejszy Regulamin,

        posiadane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozdział 6

 Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 26.  Przedsiębiorstwo może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody, w razie:

           wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, przewody rozdzielcze) lub przyłącza kanalizacyjnego i sieci kanalizacyjnej uniemożliwiających dopływ wody;

           braku wody w ujęciu;

           potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

           konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych;

           uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem;

           przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

           klęsk żywiołowych;

           wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 4 pkt 1 Regulaminu.

§ 27. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

        z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

        dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub  środowiska.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno – remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę najpóźniej na 48 godzin przed jej planowanym terminem. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody oraz poda przewidywany czas usuwania awarii.

4. W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.

Rozdział 7

Standardy obsługi odbiorców usług a w szczególności sposoby reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 28. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie Odbiorców usług informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

           12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;

           7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. 1.

§ 29. 1. Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego, w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

Rozdział 8

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

§ 30. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 31. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Przedsiębiorstwem.

§ 32. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 34. Traci moc uchwała Nr XXXVI/276/02 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 października 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sztabin ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002r., Nr  71, poz. 1247.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-03-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-03-08

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-03-08