UCHWAŁA NR VI/96/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

29 lipca 2003 r.

 

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. Nr 154, poz. 1787; z 2002 r; Nr 213, poz. 1802, Nr 240,poz. 2052) uchwala się, co nastepuje:

§1. W skład Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników powołuje się:

1) Witkowskiego Piotra – Sędzia Sądu Rejonowego w Augustowie – przewodniczący Zespołu

2) Łapszys Grzegorza – Kierownik Posterunku Policji w Sztabinie.

3) Ruducan Jadwigę – Kierownik GOPS

§2. Zespół przedstawi radzie na sesji na której będzie dokonywany wybór ławników opinię w sprawie zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Rejonowego.

§3. Po wykonaniu w/w czynności Zespół ulega rozwiązaniu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-10

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-10