Uchwała Nr XIX/184/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia  28 czerwca 2005r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztabin.

   Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i  ust. 3 ustawy z dnia 21czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266) uchwala się, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005r.),

2) Gminie, Radzie Gminy, Wójcie należy przez to rozumieć Gminę Sztabin, Radę Gminy Sztabin, Wójta Gminy Sztabin.

II. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu uzasadniająca stosowanie obniżek czynszu najmu

§ 2. Ustala się wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na następującą:

L.p.

Rodzaj lokalu

Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gosp. dom. w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajęcie lokalu

1.

Lokal na czas nieoznaczony

1) w gospodarstwie jednoosobowym - 200% najniższej emerytury,

2) w gospodarstwie wieloosobowym - 100% najniższej emerytury

2.

Lokal socjalny

1) w gospodarstwie jednoosobowym - 75% najniższej emerytury

2) w gospodarstwie wieloosobowym - 50% najniższej emerytury

§ 3. Ustala się wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżki czynszu najmu i skalę obniżek czynszu za lokal mieszkalny w sposób następujący:

Lp.

Rodzaj gospodarstwa

Limit dochodu

Skala obniżki

1.

Gosp. wieloosobowe

od 0 do 50%

pow. 50 do 100%

do 50%

do 20%

2.

Gosp. jednoosobowe

od 0 do 50%

pow. 50 do 120%

do 80%

do 30%

§ 4. Dochód, o którym mowa wyżej, przelicza się na 1 członka gospodarstwa domowego wg przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

III. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 5. Do poprawy warunków zamieszkiwania kwalifikowani będą najemcy, którzy:

1) posiadają metraż lokalu zamieszkałego niższy niż 5 m2 powierzchni użytkowej lokalu na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i mniej niż 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym, spełniający warunki dochodowe do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony określone w § 2  niniejszej uchwały,

2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

3) zajmują mieszkanie w mieszkaniowym zasobie Gminy,  bez co i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

IV. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 6. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom,które:

1) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2) zamieszkują w budynkach podlegających rozbiórce,

3) zamieszkujące na terenie Gminy Sztabin przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia wniosku o wynajm lokalu.

§ 7. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, wobec których sąd nakazując opróżnienie lokalu orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.

§ 8. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od warunków wymienionych wyżej w stosunku do osób, które utraciły mieszkanie wskutek pożaru, katastrofy budowlanej, powodzi lub innych zdarzeń losowych.

V. Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 9. Warunkiem zawarcia umowy najmu w związku z zamianą lokali mieszkalnych  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy jest:

1) uzyskanie pisemnej zgody stron i wynajmującego,

2) rozliczenie się z finansowych obciążeń z tytułu opłat i innych zobowiązań  pomiędzy stronami w oparciu o pisemny protokoł sporządzony przed dokonaniem fizycznej zamiany mieszkań,

3) poniesienie przez najemców wszelkich kosztów związanych z zamianą,

4) udokumentowanie bieżącego pokrywania czynszu i opłat związanych z lokalem oraz nie posiadania zaległości z tego tytułu.

§ 10. Warunkiem dokonania zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu Gminy Sztabin, a osobami zajmującymi lokale w innym publicznym zasobie mieszkaniowym jest zgoda Właścicieli lokali mieszkalnych oraz spełnienie warunków określonych w § 9 niniejszej uchwały.

VI. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 11. 1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego składa się do Urzędu Gminy Sztabin.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie dotyczące stanu rodziny wnioskodawcy /stopień pokrewieństwa i wiek/,

2) dowody dotyczące ustalenia źródła i wysokości dochodu gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku,

3) inne dowody motywujące potrzebę wynajmu mieszkania.

3. Wójt ustala sposób  rozpatrzenia wniosków o wynajm lokali mieszkalnych i zawiera umowy najmu.

4. Przyjmowanie i tryb rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny. Jawny jest też sposób wyboru osób, z którymi zawierane są umowy najmu. Jawność postępowania  na każdym etapie ma na celu realizację kontroli społecznej.

VII. Zasady postępowania wobec osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 12. Z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub po śmierci najemcy może być zawarta umowa najmu zajmowanego lokalu lub lokalu socjalnego, jeżeli zamieszkiwali wspólnie z najemcą przez okres co najmniej 2 lat i spełniają warunki określone w niniejszej uchwale.

VIII. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2.

§ 13. Oddawanie w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 następuje w drodze przetargu na podstawie ofert wysokości proponowanego czynszu, do którego przystąpić mogą osoby, u których udokumentowany dochód z ostatnich 3 miesięcy przypadający na 1 członka gospodarstwa domowego przekracza 100% najniższej emerytury.

IX. Postanowienia końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXVIII/233/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztabin (Dz. Urz. Woj. Podl., Nr 68, poz. 2073 z 2001r.), uchwała Nr XII/137/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztabin (Dz. Urz. Woj. Podl., Nr 53, poz. 923 z 2004r.)

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-07-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-07-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-07-04