UCHWAŁA NR XII/131/04

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 19 kwietnia 2004r.

 w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

    Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180, z 1988r. Nr 19, poz. 132, z 1989r. Nr 29, poz. 154, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1995r. Nr 83, poz. 417, z 1998r. Nr 117, poz. 757, z 1999r. Nr 52, poz. 532, z 2001r. Nr 43, poz. 476, Nr 110, poz. 1189, z 2003r. Nr 130, poz. 1189) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 20 kwietnia 2004r. odwołać Panią Jadwigę Ostrowską z funkcji Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sztabinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 

 Stanisław Anuszkiewicz

 

UZASADNIENIE
 
Pani Jadwiga Ostrowska nabyła prawo do świadczenia emerytalnego, które zostało naliczone i przyznane w grudniu 2003r., jednak zostało zawieszone ze względu na pozostawanie w stosunku pracy. Aby mógł być rozwiązany stosunek pracy musi być odwołana ze funkcji zastępcy Kierownika USC, na które została powołana Uchwałą Nr XVIII/142/2000 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 sierpnia 2000r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-04-23

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-04-23

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-04-23