Uchwała Nr XV/149/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

     Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1)  ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr  110, poz. 1039, Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr 200, poz. 1953, Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2004r., Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:

1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,32 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,76zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,90 zł.

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

3) od gruntów:

a) związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1m2 powierzchni - 0,45zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni - 3,52 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2  powierzchni - 0,10 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/108/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 128, poz. 2500 z dnia 15 grudnia 2003r.

 

 

§ 3. Uchwała będzie obowiązywać do naliczania podatku na 2005r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2004-11-19

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-11-19

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2004-11-19