UCHWAŁA NR V/87/03

 

Rady Gminy Sztabin

 

 

25 kwietnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek do gminnego zasobu nieruchomości

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/, oraz art. 13 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, z 2001r. Dz. U. Nr 129, poz. 1447 z 2002r. Dz. U. Nr 154, poz. 1800, Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr. 74, poz. 676, Dz. U. Nr 126, poz. 1070, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z 2003r. Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr 200, poz. 1682/ uchwala się co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek o numerach geodezyjnych 158/8 o pow. 0,0701 ha, 151/48 o pow. 0,0388 ha położonych we wsi Sztabin.

§2. Zobowiązać i upoważniać Wójta Gminy Sztabin do ustalenia ceny sprzedaży ze zbywcą i podjęcia czynności przenoszących własność.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2003-12-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2004-03-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-12-08