Uchwała Nr I/3/02

Rady Gminy Sztabin

z dnia 15 listopada 2002 roku .

 

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

Na podstawie art.190 ust.1 pkt.2 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95 poz. 602 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

 

& 1.

 

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Tadeusza Drągiewicza w okręgu wyborczym Nr 1 wskutek zrzeczenia się mandatu.

 

& 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anuszkiewicz Stanisław

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-19

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-19